ข่าวสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
เรื่อง : การลงทะเบียนและยื่น คำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  รายละเอียด :

 การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สิทธิของผู้สูงอายุ
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น กฎหมายที่ให้การคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุได้รับสิทธิในด้านต่าง ๆ รวมทั้งก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ต่อองค์กรด้านผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปเช่นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลเขาพระ
๓. มีอายุหกสิบปีขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อ เทศบาลตำบลเขาพระ
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้ เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ขั้นตอนการยื่นคำขอ
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ หรือสถานที่ที่เทศบาลตำบลเขาพระได้กำหนด โดยมีหลักฐาน ดังนี้
๑. บัตรประจำตัวประชาชน
๒. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท เผื่อเรียก กรณีผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร ในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้
การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๑. ตาย
๒. ขาดคุณสมบัติตามระเบียบฯ
๓. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อเทศบาลตำบลเขาพระ
สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับผู้สูงอายุ
๑. การให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ
๒. การประกอบอาชีพหรือการฝึกอาชีพที่เหมาะสม
๓. การส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วม

จำนวนเงินที่ได้รับ
อายุ ๖๐ – ๖๙ ปี ได้รับ ๖๐๐ บาท
อายุ ๗๐ – ๗๙ ปี ได้รับ ๗๐๐ บาท
อายุ ๘๐ – ๘๙ ปี ได้รับ ๘๐๐ บาท
อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป ได้รับ ๑,๐๐๐ บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 192 คน