ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
   
 
   ด้วยเทศบาลตำบลเขาพระ ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 จาก สำนักงาน ป.ป.ข. จึงให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสีย ตอบแบบวัดการรับรู้ด้วยตนเอง ดังนี้ 1. ผู้มีส่วนได้เสียภายใน คือบุคลากรของเทศบาลตำบลเขาพระ ที่ทำงานมาครบ 1 ปี ทางช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/iit/6hhs4r 2. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก คือ ผู้ที่ม่ติดต่อขอรับบริการ ผู้เสียภาษี ผู้ขอรับสวัสดิการ ผู้เสนองานซื้อ/งานจ้าง เป็นต้น ทางช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/6hhs4r ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561