ประกาศ ทต.เขาพระ
     
ประกาศ ทต.เขาพระ ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
   
 
   

 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรายงานรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศง2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 6 ข้อ 40

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 ตุลาคม 2562