งบแสดงฐานะทางการเงิน
     
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกาศ รายงานผลการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
 
   

      เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 6 ฯ

   

      ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2563