สขร.(ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน)
     
สขร.(ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน) ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
   
 
   

 

     ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) กำหนดให้หน่วยงานรัฐทำผลการพิจารณาเป็นรายเดือน ทุกๆเดือน (ตามแบบ สขร.1)  ในการนี้ เทศบาลตำบลเขาพระ  ได้ดำเนินการตามแบบ สขร.1 เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจดูผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเขาพระ ในรอบเดือนกันยายน 2563 

 

   รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2563