ข่าวสารกองคลังทั้งหมด
     
ข่าวสารกองคลังทั้งหมด ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ เรื่อง กำหนดระยะเวลาและแต่งตั้งพนักงานสำรวจเพื่อสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2562