งบแสดงฐานะทางการเงิน
     
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกาศ รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564
   
 
   

  

       เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ 2561 หมวด 10 ก44ารตรวจเงินข้อ 101 เทศบาลตำบลเขาพระ จึงขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564

         รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

 

 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2564