ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบภัยปัญหาทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์ 

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบภัยปัญหาทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2563