สขร.(ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน)
     
สขร.(ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน) ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายนยน 2564
   
 
   

 

           ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทำผลการพิจารณาเป็นรายเดือน ทุกๆเดือน (ตามแบบ สขร.1) เพื่อเป็นดัชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน 

           รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 ตุลาคม 2564