งบแสดงฐานะทางการเงิน
     
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกาศ เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕
   
 
   

 

         เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ 2561 หมวด 10 การตรวจเงินข้อ 101 เทศบาลตำบลเขาพระ จึงขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม  2565

     

          รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

   

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2565