กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
     
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 มกราคม. 2560