คำแถลงนโยบาย

ของนายชวลิตสิทธิฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเขาพระ
ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ
วันอังคาร ที่ ๑๘  เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2555

 
ดาวน์โหลดคำแถลงนโยบาย